قطعات توربین گازی راستون

  • ترموکوپل توربین گازی راستون TB 5000, TB 4000, TA 1750, TA 1500, TA 1250, EM 85

  • شمع توربین­ های گازی راستون

  • جرقه زن توربین گازی راستون

جرقه زن توربین گازی راستون

 

OEM P/N: 51001096-64

 Our P/N: PD-HV-10011

شمع توربین گازی راستون

 

OEM P/N: TA23119

 Our P/N: PD-SPG-10220

ترموکوپل توربین گازی راستون

 

OEM P/N(TA): CT-290

 Our P/N(TA): PD-THR-10A010

 

OEM P/N(TB): CT-4010B/1

 Our P/N(TB): PD-THR-10B020