تجهیزات اندازه گیری لرزش

لرزش یا ارتعاشات (Vibration) به نوعی از حرکت سیستم­های دینامیکی گفته می ­شود که به صورت رفت و برگشت و با یک دامنه در نوسان باشند و حرکت در یک بازه زمانی که به آن پریود یا زمان تناوب گفته می ­شود تکرار شود.

این حرکت معمولا به صورت ساده با یک جرم و یک فنر در مهندسی شبیه سازی می ­شود،که معادلۀ موج با تابع سینوسی زیر نشان داده می ­شود.

که در آن t زمان، A  جابجایی اولیه و W سرعت زاویه ای است که با معادله فوق مقدار جابجایی بر اثر حرکت اولیه به دست می ­آید، واحد جابجایی در سیستم μm SI و در سیستم اینچی mils  که برابر یک هزارم اینچ است می ­باشد و به این ترتیب مقدار لرزش بر حسب جابجایی بیان می ­شود.

سیستم غیر تماسی (Non Contact) که بر مبنای مجاورتی (Proximity) کار می­کند و در ادامه معرفی می ­شود؛ مقدار لرزش را بر حسب پارامتر جابجایی بیان می­ کند.

 اندازه گیری لرزش برحسب پارامتر سرعت و شتاب نیز در صنعت توربو ماشین­ها انجام پذیر است که توسط سنسورهای اندازه گیری لرزش،سرعت (Velocity) و بر مبنای شتاب (Acceleration) نیز توسط شتاب سنج­ها (Accelerometer) انجام می ­شود.

لرزش(Vibration) از مهم­ترین عوامل آسیب به تجهیزات صنعتی، به ویژه توربو ماشین­ها تجهیزات دوار توربین، پمپ، کمپرسور می ­باشد، لذا اندازه گیری لرزش بسیار مهم است و بدین منظور شرکت پترو دوار انرژی پژوهان اقدام به پژوهش و ساخت سیستم­های لرزش و تدوین دانش فنی آن به منظور خودکفایی کشور در این زمینه نموده است.

سنسور­های اندازه­ گیری لرزش از لحاظ نوع اندازه گیری لرزش به دو دستۀ سنسورهای نوع تماسی (Contact) و نوع غیر تماسی (Non Contact) تقسیم بندی شده اند. سیستم غیر تماسی در توربین­ها به روش مجاورتی القایی (Inductive Proximity Sensors) لرزش را بر مبنای جابجایی اندازه گیری می­ نماید که این سیستم که شامل سه قسمت پراب(ProbeExtension Cable و پراکسیمیتر (Proximitor) می­ باشند. 

درخواست مشاوره

به مشاوره نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید.