قطعات توربین گازی زیمنس

  • جرقه زن توربین گازی زیمنس SGT-200

  • جرقه زن توربین گازی زیمنس 300-SGT

  • جرقه زن توربین گازی زیمنس SGT-100

  • شمع توربین گازی زیمنس SGT-100 \ SGT-200

  • ترموکوپل توربین گازی زیمنس SGT100

جرقه زن توربین گازی زیمنس SGT-100

P/N UNISON: 88-9060038

P/N Siemens: 4-64/07001417

جرقه زن توربین گازی زیمنس 300-SGT

P/N UNISON: 9060040-2

P/N Siemens: 64/07001393-2

جرقه زن توربین گازی زیمنس SGT-200

P/N UNISON: 9060316-1

P/N Siemens: 64/07001417-1

ترموکوپل توربین گازی زیمنس

SGT-100

OUR P/N: PD-THR-01T190

 

شمع توربین گازی زیمنس

SGT-100

شمع توربین گازی زیمنس

SGT-100 ،SGT200 ،SGT-300

P/N UNISON: 9058685

P/N Siemens: 64/51009003