قطعات توربین گازی سولزر

  • جرقه زن توربین گازی سولزر

  • شمع توربین گازی سولزر

پیک اپ توربین گازی سولزر

 

OEM P/N: 105088.233.001

Our P/N: PD-MPU-4088

شمع توربین گازی سولزر

 

OEM P/N : 00000-4582145

OUR P/N : 20.10.51.305.3

 

جرقه زن توربین گازی سولزر

 

OEM P/N: 00000-4582122

Our P/N: PD-HV-40066