قطعات توربین گازی ورکسپور

  • پیک اپ توربین گازی ورکسپور

پیک اپ توربین گازی ورکسپور

 

OEM P/N:FTG1051SMEXI

 Our P/N: PD-MPU-8810

OEM P/N:FTG 1052 SMEXI