قطعات توربین گازی GE

  • پیک اپ توربین گازی GE

  • شمع توربین گازی GE

  • ترموکوپل توربین گازی GE

  • ترموکوپل توربین گازی GE اتصال دوبل

  • ترموکوپل توربین گازی GE مدل TYPE K

ترموکوپل توربین گازی GE

OEM P/N: 297A581P004

 Our P/N: PD-THR-17140

شمع توربین گازی GE

Our P/N:PD-IGC-604004

 پیک اپ توربین گازی GE

OEM P/N: RTO 74066

 Our P/N: PD-MPU-6099

 

ترموکوپل توربین گازی GE مدل TYPE K

OEM P/N:255A1309P011

Our P/N: PD-THR-60E170

ترموکوپل توربین گازی GE اتصال دوبل

OEM P/N: 297A581P005

Our P/N: PD-THR-18150