تصاویر ثبت شده از غرفه شرکت پترو دوار انرژی پژوهان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت خورستان